Tips for dining out in China

Tips for dining out in China

Attention Foodies! China is truly one of the world’s great food cultures, which means a huge range of cuisines for diners to choose from. Spicy, sweet, sour, fragrant, Western, Asian, traditional, fusion – the streets and malls of China are littered with restaurants filled with mouth-watering dishes just begging to be tried. You could live there your whole life and still wouldn’t be able to sample everything on offer… but that would be a poor excuse for not trying!  …

Read More Read More

Learning Korean: The first thing you should learn in Korean.

Learning Korean: The first thing you should learn in Korean.

A lot of students try to learn Korean, and they fail to get past the basics. From my experience with thousands of students, I know a way to get past that point where most people give Korean up. It starts with your very first approach to Korean which will set you down a fun, and rewarding language learning path. Before I get into the Korean content, let me quickly ask you a question: have you ever started to learn Korean,…

Read More Read More

国外也过端午!? 关于端午的那些事儿

国外也过端午!? 关于端午的那些事儿

你知道吗?除了华人外,还有其他国家的小伙伴也在今天过端午节哟。小编现在就带你来细数一下端午节的那些事。 每年农历的五月初五是端午节,它的发源有很多传说,从最原始的图腾崇拜到纪念屈原投江,从驱邪避魔到祭祀神灵,各地以及各国的发源传说不一样,所以不要认为只有纪念屈原这一种说法 ^_^ 在亚洲,除了中国大陆地区,在农历五月五日这天还有韩国,越南,新加坡,台湾,香港,澳门还有一些其他东南亚地区的小伙伴会一起过端午节。日本在明治维新前也是在这天过端午节,不过明治维新后就改到公历的5月5日了,所以今天日本的小伙伴是不过节的,大家别弄错了。 在英文中、越南端午节是“Tet Doan Ngo Festival(Tết Đoan Ngọ)”,韩国端午祭叫做“Danoje Festival(단오제)”,但是西方人一般统称为“Dragon Boat Festival”。 华人的端午习俗差不多,基本上都是赛龙舟、吃粽子、挂艾叶、带香囊等传统项目,祈盼驱灾辟邪,护佑平安。但还有一个国家和我们的习俗很相似:越南。越南的端午节写作“Tết Đoan Ngọ”。在端午这天,越南的小伙伴会吃水果、甜酒、还有一种叫烩饼(bánh tro)的食物。烩饼长得很像粽子,但口味和做法和华人地区却有所不同,具体怎么不同法,在HelloTalk找越南的小伙伴聊下就知道啦~ (粽子) (bánh tro) 值得一提的是韩国的端午祭(Danoje Festival)。前几年有过很多争议,其实韩国的端午祭和端午节区别还是很大的~   (菖蒲水洗头) (艾子糕) 韩国端午主要在江陵地区进行庆祝,在这天,除了吃艾子糕和用菖蒲水洗头等传统风俗外,江陵地区的人们还会在这天开展一些历史传承下来的丰富多彩的文化祭祀活动,因此被联合国确认加入世界无形文化遗产名录。这与端午节起源于哪个国家并没有任何关系,别被媒体带跑了^_^ 其实除江陵地区外,韩国其他地方对端午已经有点淡化了。不过大多数韩国小伙伴还是知道这个节日的,收到祝福也会感到很开心的哟~ 在以上的这些国家里,各国都有不同的端午风俗,甚至不同的地区的风俗都完全不同。 最后,我们期望如果你有来自这些地区的伙伴,能够互送端午祝福,互相了解对方的节日。也欢迎大家在HelloTalk里将自己如何过端午节的照片分享出来,和各国学语言的小伙伴们分享哟!   对了,端午快乐在各语言里怎么说呢? “Happy Dragon Festival!”(ENG) “해피 단오절!“(KOR) (Hae-Pi-Dan-O-Jeol) “Tết Đoan Ngọ Vui Vẻ!” (VIE) (De-Duan-Kno-Vui-Ve) 弹药准备好了,开撩吧!

친구들과 단오제에 대해 나눠 봅시다!

친구들과 단오제에 대해 나눠 봅시다!

오늘은 음력으로 5월달의 5일째가 되는 날입니다. 중국에서는 Duanwu Festival 라고 말하고 우리나라는 단오제라고 하며, 베트남에서는 Yet Doan Ngo Festival  Tết Đoan Ngọ 라고 합니다. 서양에서는 일반적으로 `Dragon Boat Festival’이라고 말합니다. 현재는 중국,베트남,태국,타이완,홍콩,마카오, 그리고 한국에서도 기념하고 있습니다. 단오제의 유래에 대하여는 누구에게 묻느냐에 따라 다양한 대답을 들을 수 있습니다.  헬로톡(HelloTalk) 친구들에게 물어보세요! 한국외의 다른 나라에서는 단오제 축제중 단오제의 보트 경주가 가장 유명합니다. 용의 모양의 보트를 타고 북을 치면서 경주를 하는 것입니다. (Zongzi) (bánh tro) 중국이나 베트남에서는 잎사귀로 싼 쌀만두를 먹습니다.  중국의 어느 지역에서는 액운을 쫓아내기 위해 쑥이나 창포를 집문에 걸어놓기도 한다고 합니다. 오래전에는 한국에서도 많은 지역에서 단오제를 드렸습니다.  그러나 경제적,사회적인 발전을 통해 단오제의 문화가 많이 사라졌으나 창포물에 머리감기, 수리취떡 먹기등은 남아 있습니다. 강릉에서는 여전히 단오제의 전통축제가 많이 남아 있습니다.  강릉단오제는 유네스코에 세계무형유산으로 등록된 한국의 귀중한 문화 축제로 인정받고 있습니다. 헬로톡은 이 날을 기념하기 위해 캠패인을 하고 있습니다. 헬로톡 친구들에게 기념 메세지도 보내고 한국의 이 귀한 단오제 문화를 알리세요! Here’s how to say “Happy Dragon Boat Festival” to your HelloTalk language exchange partners and international friends:  “端午安康”(CHN) (duan-wu-an-kang) “Happy Dragon Festival!“(ENG) “Tết Đoan Ngọ Vui Vẻ!” (VIE) (De-Duan-Kno-Vui-Ve) speak to your partners and enjoy the conversation!

Hôm nay không chỉ là Tết Đoan ngọ của bạn!

Hôm nay không chỉ là Tết Đoan ngọ của bạn!

Bạn có biết ngoài Việt Nam thì còn có rất nhiều quốc gia khác cũng có Tết Đoan ngọ? Cùng tìm hiểu xem thế nào nhé. Ở Châu Á, ngoài Việt Nam, ngày 5 tháng 5 Âm lịch còn là Tết Đoan ngọ của các nước như Trung Quốc Đại lục, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, Macao và một số nước khác. Nhật Bản vào trước Minh Trị Duy Tân thì cũng có Tết Đoan ngọ vào ngày này,…

Read More Read More

What is Dragon Boat Festival?

What is Dragon Boat Festival?

The Duanwu Festival  端午节 (Chinese), Danoje Festival 단오제 (Korean) or Tet Doan Ngo Festival Tết Đoan Ngọ (Vietnamese) is often known as the Dragon Boat Festival in western countries. It is a traditional festival in Asia, which occurs on the 5th day of the 5th month of the lunar calendar. The festival is mainly celebrated in Mainland China, certain areas in Korea, Vietnam, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Macao and other areas in Asia. The meaning and origin of Dragon Boat Festival varies depending on who you ask, from commemorating famous poets to worshiping gods….

Read More Read More

How to say Hello: Tips for starting a conversation in Japanese

How to say Hello: Tips for starting a conversation in Japanese

When you start learning a new language one of the very first things you’ll want to learn is how to say “hello”! You may have learned that こんにちは (konnichiwa) is Japanese for hello and it’s definitely one of the best ways you can say hi and start a conversation in Japanese. But there’s more to know than just konnnichiwa! From good morning and good night to saying hello on the telephone, here’s the most basic ways of saying “hello” you…

Read More Read More

Tips for a Successful Language Exchange

Tips for a Successful Language Exchange

This post is contributed by HelloTalk member Geoff (ID: Geofftalkstoyou666666). He is an avid language enthusiast who enjoys lifting weights and fueling workouts with all kinds of delicious foods. He lives in Shenzhen, China and loves seeing new places and meeting new people from all over the world. Starting a language exchange can be one of the best ways to meet native speakers of the language you are studying, as well as being a great way to make friends in the…

Read More Read More

What is Voseo?

What is Voseo?

This post is contributed by Rodney. He is an avid traveler who enjoys sharing his language learning experiences and love of the Spanish language through blogging. Check out his blog –  My Spanish Notes. I was several years into my Spanish studies when I started hearing and seeing things like: Hola, ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿De dónde sos? ¿Vos qué hacés? Vos?  Sos? Hacés?  Say what?  I couldn’t help but think, is that even Spanish?  How could I have gone all these…

Read More Read More

Learning Japanese through audio (… and some tips on what to avoid)

Learning Japanese through audio (… and some tips on what to avoid)

This post is contributed by Matt. He has a blog which has a mixture of Japanese related content, such as; living in Japan for a few months, Japanese events in the UK, and tips on learning Japanese.  Japan and Japanese culture have always been a huge interest to Matt, so the aim of his blog is to share his love of Japan with others, as he is keen to help other people discover how wonderful Japan and its culture are. When learning a…

Read More Read More